Remiss av förslag till lista över förbjudna träslag

Nordisk Miljömärkning ger er härmed möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till lista över förbjudna träslag i kriterier för Svanenmärkta produkter.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 26 april 2019 för att beaktas.

Förslaget till trälista och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Nordisk Miljömärknings motivering för krav på träråvaror

Nordisk Miljömärkning anser att skogscertifieringssystemen FSC och PEFC är bra verktyg för hållbart skogsbruk och stöder dessa i kraven på träbaserade råvaror i Svanenmärkta produkter. Vi ser emellertid utmaningar med dessa system och i synnerhet att certifieringssystemen tillåter avverkning i IFL-områden (Intact Forest Landscapes).

Nordisk Miljömärkning önskar därför ställa krav som säkerställer bevarandet av den biologiska mångfalden. Att skydda jordens återstående områden för IFL samt utrotningshotade arter är centralt för detta arbete. Många av dessa områden och arter finns i tropiska områden men även i boreala områden som Ryssland. Dessvärre finns det stora utmaningar med illegal avverkning och hög korruption i många av dessa områden och myndigheters skogsförvaltning och lagstiftning kan vara svaga.

Nordisk Miljömärkning önskar därför tillämpa försiktighetsprincipen och minska risken för att illegalt avverkade träråvaror och träråvaror från IFL-områden används i Svanenmärkta produkter. En lista över träslag som inte är tillåtna i Svanenmärkta produkter har därför utarbetats. Förbudet gäller även certifierat trä. Nordisk Miljömärkning har dock en tro på att FSC- och PEFC-systemen och andra initiativ samt lagstiftning utvecklas så att vår trälista kan förkortas eller tas bort på lång sikt.

Historia och process

Nordisk Miljömärkning har haft krav på hållbar skogsförvaltning sedan 1998. I tidigare versioner av våra skogskrav ställdes krav på spårbarhet, att träet skulle vara lagligt och inte komma från områden med högt biologiskt värde eller oklart ägande. Dessutom var det ett krav att en viss del av träråvaran skulle vara certifierad enligt standarder för hållbart skogsbruk som Nordisk Miljömärkning utvärderat.

Nordisk Miljömärkning genomförde år 2015 en granskning av våra krav på träråvaror (skogskrav). Granskningen resulterade i ett antal förändringar, bland annat det faktum att skogsstandarderna FSC och PEFC godkändes generellt och utan utvärdering av Nordisk Miljömärkning.

I remissförslaget om nya skogskrav föreslogs även att träråvaror från områden med risk för hög korruption (CPI under 40) inte kunde användas utan ytterligare bedömning utförd av Nordisk Miljömärkning. Baserat på mottagna remisskommentarer ersattes detta krav med en lista över träslag som inte är tillåtna i Svanmärkta produkter.

Denna lista har efter revisionen 2015 legat till grund för andra kriterier där träråvaror ingår, men möjligheten att kommentera utgångspunkten för trälistan eller arterna på listan har varit begränsad. Detta har kritiserats och därför ger nu Nordisk Miljömärkning möjlighet att kommentera bakgrunden till trälistan och arterna på den. Baserat på mottagna kommentarer kommer det slutliga kravet att antas av den Nordiska Miljömärknings-nämnden hösten 2019.

Arter på trälistan

Arter på trälistan är baserade på IUCN:s rödlista och CITES listor samt arter på den norska Regnskogsfondens lista över tropiska träslag som påträffats i den norska byggvaruhandeln och möbelindustrin. Ett visst överlapp kan finnas mellan dessa källor så att samma trädart står på två eller flera listor. Nordisk Miljömärkning har i detta fall haft en pragmatisk inställning till vilka arter som finns på vår trälista eftersom det är praktiskt taget omöjligt att skapa en fullständig förteckning över arter från IFL-områden. Detta tillvägagångssätt gör att trälistan därför inte kommer att omfatta alla arter från IFL-områden, men den kommer huvudsakligen att inkludera de arter som är relevanta på marknaden. Sibirisk lärk finns också med på trälistan eftersom detta är en art som växer i boreala IFL-områden och används i den nordiska byggbranschen idag.

Nordisk Miljömärkning skulle vilja få synpunkter på de arter som finns på trälistan, vilka arter som eventuellt kan tas bort eller vilka arter som bör läggas till.

Nordisk Miljömärkning har också övervägt att utvidga trälistan genom att inkludera tre arter från FSC Danmarks "Guide to lesser known wood species" och vill ha återkoppling på huruvida användningen av dessa arter är utbredd i produkter på den nordiska marknaden och därför bör ingå.

Dokument för nedladdning

Nordisk Miljömärkning lämnar följande dokument (på engelska) för samråd:

Förteckning över förbjudna träarter

Bakgrundsdokument för trälistan

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Skidvalla kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta Elinor Holénr, produktspecialist 
e-post: elinor.holen@svanen.se eller tfn 08-55 55 24 38

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 26 april 2019.

Med vänlig hälsning

Elinor Holén
Miljömärkning Sverige

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Trälista