Remiss av förslag till nya kriterier för skidvalla

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av skidvalla. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 10 mars 2018 för att beaktas.

Svanenmärkning av skidvalla bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Introduktion till kriterierna

Förslagen till miljökrav har utarbetats av representanter för Nordisk Miljömärkning under ledning av Thor Hirsch. Kontakta det svenska sekretariatet om du vill få en papperskopia av dokumenten och/eller en översikt över samrådsorganisationen.

Miljökraven gäller för glidvalla för alla typer av skidor och brädor avsedda att användas på snö. Kraven inkluderar även produkter som ökar glidfunktionen hos skinnskidor. De största miljöfördelarna uppnås genom att välja krav som har mest relevans, potential och styrbarhet sett till produktens livscykel. Målet är att stimulera skidåkare som idag använder lågfluorglidvalla (LF) att byta till fluorfria produkter.

En Svanenmärkt glidvalla:

  • är fluorfri
  • ger bra glid
  • är smutsavvisande
  • har bra nötningsbeständighet
  • har visat sig vara lika bra som motsvarande smörjning med fluor

Vi önskar framför allt få återkoppling på följande punkter i förslaget till kriterier

Vilka produkter kan Svanenmärkas?

Glidvallaprodukter för alla typer av skidor och brädor avsedda att användas på snö. Kraven inkluderar även produkter som ökar glidfunktionen hos skinnskidor.  Fästvalla, klister eller produkter för borttagning av valla kan inte Svanmärkas. 

Alla organiska fluorföreningar är förbjudna. Samtidigt vill vi minimera risken att ersätta fluorföreningar med andra ämnen som har negativa miljö- och hälsoeffekter. Detta uppnås genom att vi ställer krav på alla ingående ämnen (krav O2-O5).

Kriterierna syftar till att säkerställa att produkterna har hög kvalitet med hjälp av funktionstester (krav O6-O8).

Dokument för nedladdning

Förslag till nya kriterier (norska)

Förslag till nya kriterier (engelska)

Bakgrund till förslaget (norska)

Bakgrund till förslaget (engelska)

Ta kontakt med oss om ni önskar få papperskopior av dokumenten.

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för Skidvalla kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer/organisationer som den kan beröra.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta Kristin Stamyr, produktspecialist 
e-post: kristin.stamyr@svanen.se eller tfn 08-55 55 24 59

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till Svenska Miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer Nordiska Miljömärkningsnämnden därefter att besluta om nya kriterier.

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senast den 10 mars 2018.

Med vänlig hälsning

Kristin Stamyr
Miljömärkning Sverige

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Skidvalla