Renovering - Svanen.se

Remiss av förslag till nya kriterier för Svanenmärkt renovering

Den erfarenhet som Nordisk Miljömärkning har från produktgruppen nya Svanenmärkta byggnader ligger till grund för utvecklandet av kriterier för renovering. Våra nordiska länder står inför stora behov av renovering av det byggnadsbestånd som har passerat sin tekniska livslängd. Nordisk Miljömärkning ger er möjlighet att lämna synpunkter på vårt förslag till nya kriterier för Svanenmärkning av renovering, version 1.0.

Krav ställs på den renoverade byggnadens inventering innan renovering, energianvändning, kemiska produkter, byggprodukter, avfallshantering och en rad innemiljöfaktorer. Dessutom ställs krav på kvalitetsstyrning i renoveringsprocessen och på överlämnandet av den renoverade byggnaden till fastighetsägaren. Svanenmärkt renovering är värderad med livscykelperspektiv och en Svanenmärkt renovering garanterar att:

  • Byggnaden har låg energianvändning efter renovering.
  • Byggnadens har inventerats och farliga ämnen och farligt avfall har omhändertagits.
  • Renoveringen har fokuserat på återbruk av byggdelar, byggprodukter och material.
  • Byggprodukter, material och kemiska produkter uppfyller höga miljö- och hälsokrav.
  • Byggnaden har en god innemiljö och låga emissioner

Nordisk Miljömärkning önskar era synpunkter på hela kriterieförslaget men framförallt på nedanstående:

  • Kravet på byggnadens energianvändning efter renovering (O13).
  • Att inga krav är ställs på de delar av byggnaden som inte ska renoveras och heller inte på tomten/marken.
  • Hur kompetenskravet (O4) för inventering fungerar ur ett svenskt perspektiv.
  • Kravet på mätning av PCB i inomhusmiljö (O7).
  • Krav O30 "Resurseffektiva materialval" innehåller fem olika åtgärder att välja mellan. Vi önskar få er uppfattning hur ni bedömer sannolikheten att ni genomför andra åtgärder än nummer 1.

Nordisk Miljömärkning har startat ett fokusprojekt som ska komma fram till lämpliga krav att ställa på återbrukade produkter och material i Svanenmärkt renovering. Det finns en inneboende konflikt i att stimulera till cirkulära kretslopp och samtidigt fasa ut produkter och material som innehåller farliga ämnen från kretsloppet. För att säkerställa transparens och påverkansmöjlighet kommer projektet att bedrivas i en öppen dialog med externa intressenter.

Dokument för nedladdning:

Förslag till nya kriterier (svenska)

Förslag till nya kriterier (engelska)

Bakgrund till förslaget (svenska)

Bakgrund till förslaget (engelska)

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att vara med och utveckla miljömärkningskriterierna kan lämna synpunkter på förslaget. Vi ber er sprida information om remissen till de som kan tänkas vara berörda av förslaget.

Svar önskas senast den 9 juni

Sista dag för remissvar är fredag den 9 juni 2017. Skicka svaret via formuläret nedan eller direkt till elinor.holen@svanen.se.

Med vänliga hälsningar

Nordisk Miljömärkning
Elinor Holén
Produktspecialist Sverige
E-post: elinor.holen@svanen.se
Tel: +46 8 55 55 24 38

Här kan du lämna kommentarer på remissen:

Renovering