Remiss av förslag till nya kriterier för förpackningar för flytande livsmedel

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterier för Svanenmärkning av förpackningar förflytande livsmedel. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 15 december 2017 för att beaktas.

Svanenmärkning av förpackningar för flytande livsmedel bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och ställer höga krav på miljö och hälsa.

Kriterieförslaget och bakgrundsdokument kan laddas ned i PDF-format här nedanför.

Introduktion till kriterierna

Nordisk Miljömärkning har utvecklat kriterier för förpackningar för flytande livsmedel. Kriterierna syftar till att stimulera utvecklingen av förnybara material. 

En Svanenmärkt förpackning ska bestå av minst 90 viktprocent av biobaserade material. Definitionen av produktgruppen är inte begränsad till ett specifikt material men gäller först och främst förpackningar gjorda av biobaserade polymerer (bioplast) eller kartong som kan märkas med Svanenmärket. 

Minskad miljöbelastning uppnås då förnybara material ersätter produkter som är sprungna ur fossil källa. På så sätt sparar man fossila resurser och utsläppen av växthusgaser minskar. 

Kriterierna fokuserar därför på hållbart producerade förnybara råvaror, på kemikalierna som används samt återvinning. Dessutom är det viktigt att säkerställa att inga miljövinster uppnås på bekostnad av emballagets primära funktion, vilken är att skydda och bevara livsmedlet. 

En Svanenmärkt förpackning för flytande livsmedel:

 • består av en hög andel förnybara material för att spara på jordens resurser
 • lever upp till krav på spårbarhet av trävaror samt krav på certifiering av råvaror
 • lever upp till höga krav på ingående kemikalier, vilket gagnar såväl hälsoaspekter som möjlighet till återanvändning
 • får inte innehålla återvunnen plast eller återvunnet massa/papper för att säkra att skadliga ämnen inte migrerar till produkten
 • kan återvinnas, vilket främjar cirkulär ekonomi

När Nordisk Miljömärkning började arbeta med kriterierna för förpackningar för flytande livsmedel undersökte vi olika typer av material, som kartong, polymerer (plastflaskor), aluminium och glas.

Det visade sig att det är relevant att Svanenmärka förpackningar för flytande livsmedel, men att märkningen inte blir ett optimalt verktyg för förpackningsmaterialen glas, fossila polymerer och aluminium. Det finns helt enkelt inga bra möjligheter att påverka eller skilja ut de bästa produkterna på marknaden. Potentialen att göra miljönytta anses därför låg för dessa typer av material och Nordisk Miljömärkning kommer därför inte att ta med dessa i denna första version av kriterierna.

Förpackningar för flytande livsmedel är inte en traditionell Svanenmärkt produkt eftersom det i detta fall endast är själva förpackningen som är Svanenmärkt och inte produkten som finns inne i förpackningen.

För att minimera risken för förvirring av vad som är Svanenmärkt, förpackningen eller innehållet, ska ett Svanenmärke med undertext om att märkningen gäller förpackningen användas. Särskilda riktlinjer för utformningen, placeringen etc. av Svanenmärket för förpackningar finns med i kapitel 2 i bakgrundsdokumentet samt i Bilaga 1.

Vi önskar framför allt få återkoppling på följande punkter i förslaget till kriterier

 • Kravet på andelen (90 %) av förnybart material i förpackningen (krav O2).
 • Förbudet mot metall med efterföljande undantag (krav O2).
 • Förbudet mot att använda återvunnen plast eller återvunnen massa/återvunnet papper (krav O2).
 • Kravet på full spårbarhet av det biobaserade materialet i de förpackningar som enbart består av plast och tillåtelsen att använda massbalans (under vissa förutsättningar) för det biobaserade materialet när detta ingår i produkter med mindre än 10 viktprocent av förpackningen (krav O2).
 • Kraven som främjar återvinning av förpackningar (Krav O6‒O8).
 • Kemikaliekraven vid färdigställning av förpackningen (O19‒O23).
 • Kemikaliekraven på polymerer (O17‒O18).
 • Reglerna för användning och utformning av Svanenmärket för förpackningar (Bilaga 1).

Dokument för nedladdning

Förslag till nya kriterier (svenska)

Förslag till nya kriterier (engelska)

Bakgrund till förslaget (svenska)

Bakgrund till förslaget (engelska)

 

Vem kan lämna kommentarer?

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att ta del av arbetet med utveckling av Nordisk Miljömärknings kriterier för rengöringsmedel kan bistå oss med deras åsikter och kommentarer. Vi vore tacksamma om ni skickar vidare information om denna remiss till ytterligare personer som den kan beröra, till exempel råvaruleverantörer, förpackningsleverantörer och andra underleverantörer.

Hur skickar man in remissvar och kommentarer?

Vi ber er sända in kommentarerna till oss via svarsformuläret på vår hemsida, per post eller per e-post till remiss@svanen.se.

Vid ytterligare frågor, var god kontakta produktspecialist
Ann Strömberg
e-post: ann.stromberg@svanen.se eller
tfn 08-55 55 24 09

Remissmöte

Nordisk Miljömärkning kommer anordna ett remissmöte i form av ett webinar på engelska under remissperioden. Ni är varmt välkomna att delta vid detta. Datum för detta webinar kommer inom kort. Miljömärkning Sverige kommer sedan följa upp era kommentarer efter remissmötet. Var god kontakta produktspecialist Ann Strömberg för mer information om hur ni kan delta.

Vad händer sedan?

När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till den svenska miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer därefter den nordiska miljömärkningsnämnden (NMN) att besluta om nya kriterier. 

En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Vi ser fram emot era kommentarer senaste den 15 december.

Med vänlig hälsning
Ann Strömberg
Miljömärkning Sverige 

Här kan du lämna dina kommentarer på remissen

Förpackningar för flytande livsmedel