Flytande och gasformiga bränslen - Svanen.se

Remiss av förslag till reviderade kriterier för nordisk miljömärkning av flytande och gasformiga bränslen

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterierna för miljömärkning av flytande och gasformiga bränslen. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 4 april 2017 för att beaktas.

Svanenmärkning av flytande och gasformiga bränslen bedöms utifrån ett livscykelperspektiv och uppfyller höga krav på miljö och hälsa.

Vad har ändrats?

De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare version är:

 • Kravet på utsläpp av växthusgaser är harmoniserat med EU:s Förnybartdirektiv (RED 2009/28/EU).
  Kravet för att minska utsläppen av växthusgaser omfattar i förslaget endast den förnybara andelen, och inte som i dagens kriterierdet färdiga bränslet (förnybart + fossil andel).
 • Kravet på utsläpp av växthusgaser är även skärpt i förslaget och är strängare än EU:s Förnybartdirektiv.
 • Krav på andel första generationens- och avancerade biobränslen som kan ingå i Svanenmärkt flytande eller gasformigt bränsle är också skärpt.
 • Produktgruppen har även utvidgats med följande nya produkttyper; bränslen för sjöfart och luftfart samt flytande bränslen för uppvärmning och industriellt bruk. Utöver det har kraven på ingående råvaror uppdateras enligt Svanens nya krav skogskrav från 2015 samt Nordisk Miljömärknings syn på problematiska råvaror såsom palmolja och sojaolja.
 • Krav för skadliga ämnen i avgaserna har tagits bort eftersom det bedömts som att skadliga emissioner främst är relaterade till motorns rening av avgaser och inte till drivmedlet som används. En konsekvens av att kraven är harmoniserade med EU:s Förnybartdirektiv (2009/28/EU) är att krav på energiförbrukning är borttaget.
 • Utöver det omfattas inte längre vätgas av kriterierna. Det är viktigt att påpeka att Nordisk Miljömärkning inte är negativ till användningen av vätgas för transport. Tekniken bedöms dock just nu som omogen för transportsektorn med mycket begränsad spridning i de nordiska länderna. Nordisk Miljömärkning kommer att följa utvecklingen av vätgastekniken för att i ett senare skede eventuellt inkludera vätgas i produktgruppen.

I kapitel 8 i bakgrunden finns en sammanfattning över samtliga nya krav och kravförändringar. En mer detaljerad beskrivning av förändringarna finns i kapitel 7 i bakgrundsdokumentet.

Vi är särskilt intresserade av att få synpunkter på följande punkter:

 • Krav på andelen förnybara råvaror i ett Svanenmärkt flytande eller gasformigt bränsle samt krav på första generationens biobränsle och avancerade biobränslen.
 • Krav på minskning av växthusgasutsläpp från den förnybara andelen i Svanenmärkta bränslet.
 • Generella synpunkter som gäller kraven för de nya produkttyper som föreslås ska ingå i produktgruppen; bränslen för sjöfart och luftfart samt flytande bränslen för uppvärmning och industriellt bruk, inklusive kvalitetskrav för de nya produkttyperna.

Nordisk Miljömärkning önskar era synpunkter framförallt på ovanstående förändringar men även på övriga föreslagna krav.

Dokument för nedladdning:

Förslag till nya kriterier (danska)

Förslag till nya kriterier (engelska)

Bakgrund till förslaget (danska)

Bakgrund till förslaget (engelska)

Låt oss veta om du föredrar en papperskopia, så skickar vi dig en per post.

Vem kan lämna kommentarer?

Samtliga personer, företag och institutioner som är intresserade av att delta i utvecklingsarbetet av kriterier för miljömärkning av flytande och gasformiga bränslen kan ge oss sina åsikter och synpunkter. Vi skulle uppskatta om du vänligen sprider information om denna remiss till alla berörda, t.ex. råvaruleverantörer och underleverantörer. Remisskommentarer sammanställs efter avslutad remisstid.

Hur kan kommentarer sändas in?

Din insats är värdefull för vår kriterieutveckling. Vi föredrar att få dina svar via formuläret nedan, eller via e-post till remiss@svanen.se. När remissperioden är avslutad kommer svaren sammanställas och utvärderas. Med detta som grund kommer ett nytt reviderat förslag till kriterier att läggas fram till den svenska miljömärkningsnämnden och de andra nationella nämnderna. På grundval av detta kommer därefter den nordiska miljömärkningsnämnden (NMN) att besluta om nya kriterier. En del av beslutsunderlaget är remissammanställningen med samtliga remissvar tillsammans med synpunkter från Nordisk Miljömärkning. Sammanställningen blir offentlig och tillgänglig på Miljömärkning Sveriges hemsida i samband med publicering av de nya kriterierna.

Med vänliga hälsningar
Eva-Lotta Lindholm, produktspecialist, Miljömärkning Sverige AB
Tel: +46 8 55 55 24 57

Här kan du lämna kommentarer på remissen:

Flytande och gasformiga bränslen