Remiss av förslag till reviderade kriterier för nordisk miljömärkning av engångsartiklar för mat

Nordisk Miljömärkning ger er möjligheten att lämna synpunkter på förslaget till kriterierna för miljömärkning av engångsprodukter för mat. Dina synpunkter är viktiga och kommer att behandlas av de nationella miljömärkningarnas styrelser och Nordiska miljömärkningsnämnden.

Vi ser fram emot era synpunkter, som ska skickas till Miljömärkning Sverige senast den 10 mars 2017 för att beaktas.

De viktigaste förändringarna som föreslås i denna version är:

 • Uppdaterad produktgruppsdefinition med hänvisning till EU-förordningen nr 1169/2011 om definitionen av "färdigförpackade" mat.
 • För vissa material har det införts mindre långtgående krav när materialet utgör en liten andel av produktens totala vikt. För material till primäremballage (t ex. Papper runt ätpinnar)har också införts mindre långtgående krav. Detta för att underlätta dokumentationsbördan för material som ingår med en liten vikt%.
 • Det blir möjligt för produkter av återvunnen plast att svanenmärkas. Det finns dock fortfarande förbud mot återvunna massor/papper/kartong/papp.
 • Det har införts referensvärden för energi, CO2 och luftutsläpp och vatten för kaffefilter, kartong, kraftliner och fluting.
 • Det har införts krav på komponenterna i kemiska produkter t.ex. lim och tryckfärg, som används i produktionen (omvandling) av engångsartikeln.
 • Det har införts krav på restmonomerer klassificerade som cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska i polymerer.
 • Energibehovet för biobaserade polymerer kan dokumenterat som uppfyllt om plasttillverkaren är certifierad enligt ISO 50001.
 • Avfallskravet har ändrats för att främja produkter som är möjliga att återvinna. Följden är att det inte är möjligt att Svanenmärka plastprodukter, det vill säga komposterbara/nedbrytbara plaster, som inte kan hanteras i det nuvarande systemet för återvinning. Nordisk Miljömärkning vill bidra till den cirkulära ekonomin och anser att det är mycket viktigt för en produktgrupp som genererar en hel del avfall.
 • Kravet på hög andel förnybara råvaror kvarstår. För biobaserad plast föreslås att kravet inte kan dokumenteras med hjälp av massbalans. Nordisk Miljömärkning har bedömt att det i kriterierna för engångsartiklar i kontakt med mat är viktigt med full spårbarhet på de förnybara råvarorna för att säkerställa att den färdiga produkten verkligen är biobaserad.

Nordisk Miljömärkning vill ha kommentarer om alla krav i kriterieförslaget, men vill särskilt understryka att vi välkomnar kommentarer på följande punkter:

 • Att tillåta återvunnen plast.
 • Avfallskravet.
 • Kravet på full spårbarhet av råvaror i biobaserade plaster.

Läs de föreslagna kriterierna (norska)

Läs de föreslagna kriterierna (engelska)

Bakgrund till förslaget (norska)

Bakgrund till förslaget (engelska)

Alla personer, företag och institutioner som är intresserade att vara med och utveckla miljömärkningskriterierna kan lämna synpunkter på förslaget. Vi ber er sprida information om remissen till dem som kan tänkas vara berörda av förslaget.

Ert remissvar vill vi helst få via formuläret här på hemsidan eller via e-post till Ann Strömberg, som är svensk kontaktperson för remissen: ann.stromberg@svanen.se. Observera att era svar är offentliga och kommer att publiceras i en sammanställning på www.svanen.se efter remisstidens utgång.

Vi ser fram emot att ta del av dina kommentarer senast den 10 mars 2017.

Här kan du lämna kommentarer på remissen:

Engångsprodukter för mat Engångsprodukter för mat