Region Jönköpings län tröttnade på att enbart barn fick Svanenmärkta blöjor

2018-05-09

Region Jönköpings län tog hjälp av Svanens krav när de upphandlade över 7 miljoner stycken inkontinensskydd. Genom att ställa effektiva miljökrav är de med och driver på marknaden för en hållbar upphandling.

– Vi hade tröttnat på att de stora aktörerna hade Svanenmärket på blöjor till barn, men inte på inkontinensprodukter. Vi ville driva på utvecklingen för bra val för miljön där också. När vi ställer krav på miljömärkning som Svanen får vi hjälp av den samlade kompetens och av det kontrollorgan som finns bakom Svanenmärket. Vi sparar tid då vi inte behöver ta fram egna krav och bedöma leverantörernas dokumentation.  Det kan även bli enklare för leverantörerna då vedertagna krav enligt Svanen används, säger Sofia Spjut, miljökemist och upphandlingsstöd i Region Jönköpings län. 

Med inkontinensskydd menas i den här upphandlingen allt-i-ett skydd, små och stora inkontinensinlägg, för vuxna och barnblöjor. Urinläckage är ett alltmer vanligt folkhälsoproblem. Var fjärde man över 40 år har upplevt läckage, var tredje kvinna över 50 år besväras av det, enligt forskning från Gothenburg Continence Research Center, GCRC. 

Det totala behovet per år i Region Jönköpings län är 11 miljoner stycken inkontinensskydd.  De upphandlar åt sin egen verksamhet och åt kommuner i länet. I upphandlingen fick leverantörerna ett så kallat mervärde om kriterier för miljömärkningen Svanen uppfylldes (bör-krav). Över 7 miljoner stycken inkontinensskydd som köps in per år kommer att vara Svanenmärkta. 

I nästa upphandling har vi en ambition att kravställa (inte bara som ett mervärde) att inkontinensprodukterna ska uppfylla kriterierna för Svanencertifiering. Vi såg tydliga signaler i upphandlingen att de leverantörer som inte kunde uppfylla kriteriet om Svanenmärkning, förstod vikten av detta och då också skulle jobba för att få igenom detta på deras produkter. Då känner vi att vi lyckats med vårt mål med upphandlingen- att göra skillnad och få marknaden dit vi vill, säger Jenny Mak upphandlare på Region Jönköpings län. 

– En stor del av vår miljöpåverkan består av det omfattande flödet av varor som sker inom våra verksamheter. Genom upphandlingar med olika former av hållbarhetskrav finns därför förutsättningar att påverka både den egna miljöbelastningen och marknaden i positiv riktning, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

– Vi ser ett ökat intresse från inköpare och konsumenter för miljömärkta inkontinensskydd. Det är glädjande eftersom det finns stora miljövinster att göra. Vi hoppas att svenska upphandlare kan bli lika duktiga som de är i Danmark där 50 % av de inkontinensprodukter som köps in är Svanenmärkta, säger Ann Strömberg, produktspecialist på Miljömärkning Sverige.

Enligt nya Lagens om Offentlig Upphandling (2017) finns det stärkta möjligheter att ställa krav direkt på miljömärkning. Läs mer i Miljömärkning Sveriges vägledning

Företaget Abena fick uppdraget att leverera Svanenmärkta inkontinensskydd till Region Jönköpings län. 80 % av företagets produktion utgörs av Svanenmärkta produkter.

– Vi tycker att det är viktigt att fler upphandlare får kunskap om att miljömärkning är effektiva verktyg för att ställa krav direkt på produkter och deras miljöprestanda. Idag finns tyvärr en hel del okunskap och vi ser många fall där kraven ställs på företagen istället för direkt på produkten. Att ett företag arbetar efter ett miljöledningssystem är såklart positivt men säger ingenting om hur bra produkten är för miljön, säger Peter Sundblad, anbudschef på Abena.

Svanens krav för hygienprodukter innebär i korthet:

  • Då största miljöbelastningen är från produktionen av råvarorna; cellulosa, plast och bomull så ställs krav, beroende på typ av råvara, på energiförbrukning, utsläpp till luft och vatten samt kemikalieanvändning i fabriken  
  • Förbud mot farliga kemikalier som inte hör hemma i ett kretslopp eller nära kroppen.  De kemiska ämnen/föreningar som används får inte vara klassade som akut giftiga, påverka vår förmåga att få barn, ge genetiska skador, vara misstänka för att orsaka cancer.
  • Antibakteriella ämnen och parfymer och andra allergiframkallande ämnen tillåts ej.
  •  Plasterna som används i produkten får till exempel inte innehålla ftalater, halogenerade organiska ämnen, tennorganiska föreningar eller föreningar som innehåller bly, kadmium eller kvicksilver.
  • Skogsråvaran ska delvis komma från certifierat skogsbruk (FSC och PEFC).
  • Bomullsråvara ska vara 100 % ekologiskt odlad (t ex KRAV).

Läs alla krav här.

 För mer information:

Ann Strömberg 08-55 55 24 09 ann.stromberg@svanen.se

Sofia Spjut, miljökemist och upphandlingsstöd, Region Jönköpings län  0722-24 55 98
sofia.spjut@rjl.se

Presskontakt: Anna Norberg, 0762-62 54 90.

Källa: Bakgrundsdokument för hygienprodukter Den nordiska marknaden sid 9