Vilka krav ska fonden uppfylla?

 • Vilka företag, branscher och länder får inte ingå i en Svanenmärkt fond?
  En Svanenmärkt fond ska utesluta:
  - Företag som utvinner, förädlar eller producerar energi från kol (för elproduktion), olja, gas och uran (max 5 % av företagets omsättning.)
  - Företag som producerar eller säljer kontroversiella vapen.
  - Företag som säljer konventionella vapen (max 5 % av företagets omsättning).
  - Företag som producerar tobak (max 5 % av företagets omsättning). 
  - Företag som inte följer internationella normer och konventioner på områden som arbetsrätt: ILO, mänskliga rättigheter, grov korruption och grova miljöbrott. 
  - Statsobligationer från länder som står under EU:s eller FNs finansiella sanktioner.
  - Statsobligationer från länder som varken har skrivit under FNs konvention om biologisk mångfald eller Parisavtalet.
  - Statsobligationer från länder som bedöms som korrupta (är under plats nummer 70 på Transparency international korruptionslista).
 • Vilka företag ska finnas i en Svanenmärkt fond?
  För att fonden ska kunna bli godkänd måste den innehålla företag som aktivt arbetar med hållbarhet. För en Svanenmärkt fond innebär det att:
  - minst 90 % av fondens direkta innehav ska ha genomgått en hållbarhetsanalys / ESG analys (Environmental Social Governance-analys )
  - Minst 50 % av fondens innehav ska vara investeringar i företag med ett starkt ESG-betyg.
  - Investeringar i gröna branscher premieras, till exempel förnybar energi, vattenrening m.m.
 • Kan en index- eller indexnära fond Svanenmärkas, den innehåller ju hundratals eller tusentals bolag?
  Svanenlicensen kan tilldelas de fonder som på ett trovärdigt och väl dokumenterat sätt kan presentera ett robust arbetssätt för att efterleva alla de krav och kriterier som Svanen satt upp för fonder. En indexfond har som mål att följa utvecklingen av ett jämförelseindex så nära och så kostnadseffektivt som möjligt. Beroende på hur de som förvaltar fonden väljer bolag som ingår i fonden så går det att samtidigt efterleva Svanens krav på bolagen i fonden.