Mer detaljer om vilka krav fonden ska uppfylla

 • Får Svanenmärkta fonder bara investera så kallade "gröna" företag?
  Nej. Svanen ställer inte krav på att alla företagen i fonden ska syssla med varor och tjänster som är att betrakta som ”gröna”, som t.ex. solceller.  Däremot premierar vi innehav i dessa företag via våra poängkrav. 
  Svanenmärkta fonder får investera i företag som ännu inte kommit så långt i sitt hållbarhetsarbete eftersom vi bedömer att det långsiktigt har en större effekt att investera i flera typer av företag och därigenom påverka företagen att bli bättre. Fonden får dock inte investera i företag, branscher och länder som tillhör de mest problematiska ur en hållbarhetaspekt.  
 • Är Svanenmärkta fonder 100% fossilfria?
  Nej, för en nolltolerans är väldigt svår att säkerställa på daglig basis. Därför har vi en gräns på 5%. Fonden får inte investera i företag vars omsättning till mer än 5 % kommer från utvinning, raffinering eller kraftproduktion av fossila råvaror. Det är ett hårt krav då vi bedömer att idag så uppfyller mycket få fonder det kravet. 5 % överensstämmer också med den gräns som Etiska nämnden för fondmarknadsföring sätter som gräns för att fonden ska få marknadsföras som ”Fri från fossila innehav”. Men fonden får ha innehav i företag som t.ex. som äger oljekällor, letar och prospekterar olja och gas, och som transporterar fossila råvaror.
 • Men varför utesluter ni inte till 100% det som inte är hållbart?
  Genom att ställa krav som ger utrymme för förbättringar hos företag anser vi att det kommer att leda till en långsiktigt hållbar utveckling. Vi vill ha med oss företag som är ”snart bäst i klassen”, inte bara de som redan är ”bäst i klassen”. Vår uppfattning är att dagens sparare och investerare också vill välja fonder med stor påverkanskraft.
 • Kan ”fossilföretag” i en omställningsfas finnas med i en Svanenmärkt fond?
  Ja, Nordisk miljömärkning tillåter företag som är på väg att ställa om till förnybara energikällor om de uppfyller tre tuffa krav. De företag kan då under sin omställningsperiod arbeta med utvinning, raffinering och kraftgenerering från kol, gas, olja eller uran. De tre kraven på dessa företag är 1) Minst 75 % av andelen nyinvesteringar, sett till de senaste tre åren, är kopplat till förnybar energi. 2) minst 50 % av omsättningen kommer från förnybar energi, de senaste 1, 2 eller 3 åren 3) Max 0,1 % av intäkterna får komma från brytning av tjärsand, skifferolja, skiffergas eller andra frackingaktiviteter. Om alla dessa tre villkor uppfylls så kan det företaget ingå i den Svanenmärkta fonden. Nordisk Miljömärkning bedömer att det är troligt att de företag som uppfyller dessa villkor är de företag som kommer ha en betydande påverkan globalt för att ställa om till förnybar energi.
 • Tillåts indirekta innehav, t.ex. investeringar i andra fonder eller investmentbolag?
  Ja, men max 5 % indirekta innehav. En större andel indirekta innehav tillåts om det är säkerställt att de också uppfyller alla övriga krav.
 • Ni förbjuder tobaksföretag men tillåter företag som tillverkar alkohol? Varför? Alkohol är ju också ett stort folkhälsoproblem.
  Alkohol är också ett stort folkhälsoproblem men vi är av åsikten att det finns andra mer effektiva åtgärder än miljömärkning för att påverka dessa företag. Tobaksindustrin innebär allvarliga hot mot hälsan liksom den negativa miljöpåverkan som den icke hållbara odlingen leder till. Tobak dödar idag 6 miljoner människor/årenligt WHO.
 • Ni förbjuder alltså tobaksföretag men tillåter företag som sysslar med pornografi?
  Antalet börsnoterade pornografiska företag i världen är få och därmed är möjligheten till styrbarhet via Svanens kriterier låg. Vi ansertror att det finns andra mer effektiva åtgärder än miljömärkning för att påverka dessa företag.
 • Ni har nolltolerans mot kontroversiella vapen men tillåter 5 % innehav av konventionella vapen och krigsmaterial. De dödar ju också?
  En nolltolerans är väldigt svår att säkerställa på daglig basis liksom att det skulle begränsa fondens investeringsuniversum för mycket. Kravet innebär i praktiken att i stort sett alla vapenproducerande företag utesluts.
 • Det finns de som hävdar att vi behöver ett försvar, och därmed också vapen. Varför då utesluta vapentillverkande företag?
  Vi är övertygade om att många sparare och professionella investerare inte vill få en ökad avkastning på grund av att världen blir osäkrare; det känns inte riktigt bra. För att de människorna också ska kunna välja Svanenmärkta fonder så utesluter vi de företagen.
 • Begränsar fonden innehav i företag som säljer konventionella vapen till kontroversiella länder?
  En Svanenmärkt fond kan i teorin bestå av företag som max har 5 % av sina intäkter från konventionella vapen, som säljs till kontroversiella länder. Men Svanen har utformat kraven om vapen så att i praktiken utesluts i stort sett alla relevanta företag.
 • Får en Svanenmärkt fond innehålla företag som producerar palmolja?
  Ja, en Svanenmärkt fond får ha innehav i företag som producerar palmolja. Vi har valt att utesluta de riktigt ohållbara branscherna. Även om palmolja är förknippat med många problem så har vi bedömt att palmolja inte är lika illa som det som de branscher som utesluts. Någonstans måste vi dra gränsen, och med våra krav utesluter vi ändå över 90 % av fonderna på marknaden.
 • Socker och fett är ett växande folkhälsoproblem. Köttkonsumtion bidrar till utsläpp av växthusgaser. Kan sådana företag finnas i den Svanenmärkta fonden?
  Dessa branscher exkluderar vi inte, även om man kan ha synpunkter på det ur ett hälso- och hållbarhetsperspektiv. Men här har vi samma argument som frågan ovan; vi måste fokusera på att utesluta de riktigt ohållbara företagen.
 • Kan företag som producerar GMO-grödor finnas i den Svanenmärkta fonden?
  Riskerna är omtvistade men vi väljer att utgå från försiktighetsprincipen då GMO-grödor kan hota den biologiska mångfalden, vilket är ett av de största miljöproblemen idag. Därför premieras fonder som säkerställt att det inte finns något företag som producerar GMO-utsäde.
 • Hur får sparare och professionella investerare reda på vilka företag som finns i fonden och vad som hänt i fonden?
  Miljömärkning Sverige ställer krav på att fonden ska vara öppen med alla innehav. Fondbolaget ska redovisa på sin hemsida vilka aktier och obligationer som finns i fonden och uppdatera informationen en gång i kvartalet. Fondbolaget ska minst en gång per år presentera där fondens aktiviteter inom hållbarhetsområdet en rapport. Till exempel hur fonden valt bort, valt in, röstat och haft dialoger med företag som fonden har aktier i.
 • Men hur premieras så kallade”gröna företag ?
  Vi tror på att ställa generella krav för att driva på den positiva utvecklingen av fler gröna företag. Dessutom premieras innehav av företag från ”gröna” branscher med poäng, till exempel förnybar energi, energieffektivisering och ekologisk odling. För fonder finns ett obligatoriskt krav på att de minst ska samla 6 poäng. (För obligationsfonder krävs 5 poäng.)