Efterlevnad

Med Svanenlicensen kommer även ett ansvar att säkerställa att kriterierna efterlevs under hela perioden Städtjänsten har licens. Innan några ändringar ska ske måste Miljömärkning Sverige kontaktas.

Dokument och årlig uppföljning

Följande dokumentation ska arkiveras hos licensinnehavaren under licensperioden och ska kunna uppvisas för Nordisk Miljömärkning vid efterkontroll hos licensinnehavaren.

  • Kopia av hela ansökan
  • Underlag för den dokumentation som skickats in i sam­band med behandling av ansökan

Upprätthållande av licens

Städföretaget ska vid en årlig genomgång av sin verksamhet se till att kraven fortsätter att uppfyllas!

Rutiner vid ändringar, avvikelser och reklamationer 

Vid oförutsedda avvikelser, som påverkar hur miljömärkningskraven uppfylls, ska kontaktpersonen omedelbart informera Nordisk Miljömärkning skriftligen

  • Det finns ett system för hantering av reklamationer och klagomål
  • Vid planerade ändringar som påverkar Svanens krav ska kontaktpersonen informera Nordisk Miljömärkning om detta i skrift innan ändringarna genomförs. Detta kan till exempel gälla vid byte av kemikalier 

Vad gör man om man vill göra ett byte av kemtekniska produkter?

Alla kemtekniska produkter som brukas av den Svanenmärkta städtjänsten ska vara miljömärkta eller klara av kraven O7, O8 och O9.

Vid planerade ändringar som rör grunderna för Svanmärkningen i förhållande till den ursprungliga ansökan ska kontaktpersonen skriftligen informera Nordisk Miljömärkning innan ändringen genomförs. Det kan till exempel gälla vid byte av kemikalier.

Detta innebär att den Svanenmärka städtjänsten skriftligt måste meddela Miljömärkning Sverige AB innan nya kemtekniska produkter ska brukas. Städtjänsten ska skicka in de uppgifter som efterfrågas och invänta godkännande innan de får brukas.

  • Om kemtekniska produkten är miljömärkt ska uppgifter om produktens namn, tillverkare, miljömärkning och licensnummer bifogas.
  • Om kemtekniska produkten inte är miljömärkt ska uppgifter om produktens namn, tillverkare samt säkerhetsdatabladet och bilaga 4 bifogas.

Om tillverkar inte vill lämna ut uppgifterna i bilaga 4 till städtjänsten kan de skicka det direkt till Miljömärkning Sverige AB. Vi har sekretess och kommer enbart att meddela städtjänsten om kemtekniska produkten är godkänt eller ej.

Städtjänsten får testa nya kemtekniska produkter i max två veckor utan att behöva meddela Miljömärkning Sverige AB.